Ordningen har sin baggrund i en rapport fra Forsvarsministeriets styregruppe om et forbedret vurderingssystem i visse personelsager fra 1990 samt forsvarsudvalgets beretning af 1. oktober 1990.

 

Du kan læse mere om hjemmeværnssager og baggrunden for ordningen i Auditørkorpsets årsberetninger.

 

Ansøgere

I forbindelse med ansøgning om optagelse i Hjemmeværnet afgiver ansøgeren et samtykke til, at Forsvarsministeriets Personalestyrelse kan indhente oplysninger om evt. strafbare forhold vedrørende ansøgeren hos politiet. 

 

Forsvarsministeriets Personalestyrelse anmoder herefter politiet om at fremsende relevante akter til Generalauditøren, der herefter foretager en konkret vurdering af sagens strafferetlige elementer, og afgiver på baggrund af akterne en udtalelse til vedkommende hjemmeværnafdelings distriktsudvalg om den pågældendes egnethed som frivillig i Hjemmeværnet.

 

Den endelige afgørelse om optagelse i Hjemmeværnet træffes af vedkommende hjemmeværnafdelings distriktsudvalg, der lader flere faktorer - udover sagens strafferetlige elementer - indgå i afgørelsen.

 

Medlemmer

I tilfælde af, at et frivilligt medlem af Hjemmeværnet registreres med strafbare forhold i det centrale kriminalregister, underretter Rigspolitiet vedkommende politidirektør. Det er herefter politidirektørens vurdering, om der skal ske underretning af Hjemmeværnet. I de tilfælde, hvor politidirektøren vurderer, at der skal ske underretning, sendes de strafferetlige akter til Generalauditøren, der her fungerer som konsulent for hjemmeværnsmyndighederne.

 

Generalauditøren foretager herefter en konkret vurdering af sagens strafferetlige elementer og afgiver på den baggrund en udtalelse om den pågældendes egnethed som frivillig i Hjemmeværnet.

 

Den endelige afgørelse om fortsat medlemskab af Hjemmeværnet træffes af hjemmeværnsmyndighederne.

 

Strafferetlige egnethedsvurdering

Der anvendes to kriterier for Generalauditørens strafferetlige egnethedsvurdering: et farlighedskriterium og et værdighedskriterium.

 

I farlighedsvurderingen indgår bl.a. visse overtrædelser af straffeloven herunder vold, overtrædelse af våbenloven og overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

 

I værdighedsvurderingen indgår alle overtrædelser af straffeloven og særlovsovertrædelser, der har medført ubetinget frihedsstraf.

 

Generalauditoriatet og hjemmeværnsmyndighederne afholder regelmæssigt møder med henblik på erfaringsudveksling m.v.

 

Formål

Ordningen blev etableret med virkning fra 1. januar 1992 med henblik på at øge sikkerheden med de personer, der som frivillige medlemmer af Hjemmeværnet kan være i besiddelse af skydevåben. 

Vurdering af ansøgere...

Auditørkorpsets bistand til hjemmeværnsmyndighederne omfatter en strafferetlig vurdering af ansøgere til og medlemmer af Hjemmeværnet i forbindelse med, at disse er sigtet for eller er dømt for strafbare forhold.

Sidst opdateret 24. august, 2020 - Kl. 14.57