• Forsvarets Personellov
  • Værnepligtsloven
  • Hjemmeværnsloven
  • Tjenestemandsloven
  • Sundhedsloven
  • Lov om ændring af straffeloven og militær straffelov (Strafskærpelse for tortur)
  • Lov nr  410 af 27  april 2017 om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.pdf

Der henvises til Retsinformation for så vidt angår straffeloven, retsplejeloven og den strafbelagte civile særlovgivning.

Der henvises til Rigsadvokatens hjemmeside for så vidt angår bødekataloget for færdselssager m.v.