Forsvarsministeriets Auditørkorps udgiver i dag årsberetningen for 2020, der kan læses ved at klikke her.

 

Det kan oplyses, at der blev oprettet 864 militære straffesager i 2020, hvilket er en mindre stigning i forhold til 2019. Der blev endvidere udmålt en sanktion i 448 sager. Stigningen i sanktionstallet skyldes navnlig et øget antal færdselssager, mens der samtidig har været et fald i sager om ulovlig udeblivelse fra tjenesten.

 

Hovedparten af sanktionssagerne er afgjort ved bødevedtagelse, mens antallet af hovedforhandlinger ved domstolene og sager, hvor der er idømt frihedsstraf, er relativt stabilt og ligger nogenlunde på niveau med de to foregående år. Blandt årets mere alvorlige straffesager kan nævnes sagen mod den tidligere hærchef, der fandt sin endelige afslutning med Vestre Landsrets ankedom i august 2020.

 

Auditørkorpset har i 2020 videreført de særlige fokusområder, der blev omtalt i beretningen for 2019, dvs. sager vedrørende magtmisbrug og ’nepotisme’, misbrug af tjenstligt udleverede betalingskort og krænkelser. Sagsområderne og udviklingen i antallet af sanktioner er nærmere beskrevet i beretningens afsnit om særlige fokusområder i 2020.

 

Der henvises i øvrigt til årsberetningen, der i lighed med tidligere år, indeholder en beskrivelse af et bredt udvalg af årets øvrige undersøgelser og afgørelser.