[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Auditørkorps]

Forsvarsministeriets Auditørkorps udgiver i dag årsberetning for 2018.

 

Årsberetningen kan læses ved at klikke her.

 

Der har i 2018 været en betydelig stigning på ca. 20 pct. i antallet af nye strafferetlige undersøgelser i forhold til året før, ligesom antallet af sanktioner er steget med 8 pct. sammenholdt med 2017. Sanktionerne har navnlig vedrørt overtrædelse af militær straffelov, der i beretningsåret tegnede sig for næsten 80 pct. af det samlede antal sanktioner. Næsten to tredjedele af sanktionerne for overtrædelse af militær straffelov vedrørte ulovlig udeblivelse fra første mødedag.

 

Godt halvdelen af samtlige sanktioner blev idømt af domstolene. Antallet af hovedforhandlinger og sager, hvor der er idømt frihedsstraf, ligger nogenlunde på niveau med året før.

 

En række større sager har i 2018 krævet betydelige efterforskningsressourcer. Der kan i denne forbindelse henvises til bl.a. sagerne vedrørende påstået nepotisme blandt flere chefer i Forsvarsministeriets koncern samt sager vedrørende misbrug af tjenstlige betalingskort.

 

De alvorligere sager, der har været pådømt ved domstolene i beretningsåret, har bl.a. drejet sig om berigelseskriminalitet, vold, overtrædelse af våbenloven samt udeblivelse fra værnepligtstjeneste i gentagelsestilfælde.

 

Et udvalg af årets undersøgelser og afgørelser er nærmere beskrevet i årsberetningen.

 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Generalauditør Lars Stevnsborg eller Vicegeneralauditør Michael Sverdlin-Højer på telefon 7281 1040.