[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Auditørkorps]

Pressemeddelelse

Indstilling af efterforskning i sagen om mulig pligtforsømmelse begået af
danske soldater i forbindelse med træning af irakiske sikkerhedsstyrker

Den 6. december 2016 blev der i Radio 24/7 bragt et interview med kaptajn af reserven Klaus Hjortenberg Kroll. I interviewet fortalte Kroll om sin deltagelse i missionen Operation Inherent Resolve i Irak i perioden fra slutningen af juli 2015 til starten af februar 2016, hvor danske soldater for at bidrage til kampen mod ISIL havde til opgave at træne irakiske sikkerhedsstyrker.

Soldaterne havde ifølge de for missionen gældende bestemmelser pligt til ad kommandovejen at rapportere om konstaterede overtrædelser af grundlæggende menneskerettigheder, og ifølge Krolls oplysninger i interviewet, havde han på et tidspunkt i forbindelse med sin udsendelse konstateret overgreb begået af irakiske soldater, som efter Krolls opfattelse var omfattet af indrapporteringspligten. Kroll beskrev efterfølgende hændelsen i en rapport, som blev indleveret
til tjenestestedet.

I interviewet blev der rejst tvivl om, hvorvidt hændelsen efterfølgende i henhold til reglerne var blevet indrapporteret til Værnsfælles Forsvarskommando, og Forsvarets Auditørkorps besluttede på denne baggrund at indlede en efterforskning i sagen.

Formålet med efterforskningen har været at afdække, om dansk tjenestegørende personel kan antages at have pådraget sig et strafferetligt ansvar ved at have undladt at indrapportere hændelsen til Værnsfælles Forsvarskommando efter de gældende regler.

På baggrund af oplysninger i interviewet er det endvidere blevet undersøgt, om dansk tjenestegørende personel kan antages at have pådraget sig et strafferetligt ansvar ved at have opfordret andre til ikke at iagttage det gældende bestemmelsesgrundlag for indberetning.

Forsvarets Auditørkorps har i forbindelse med efterforskningen afhørt en del personer, som enten operativt eller på et ledelsesmæssigt plan har deltaget i den pågældende mission.

Ud fra den gennemførte efterforskning, herunder de afgivne vidneforklaringer, har det ikke været muligt at få bekræftet, at den hændelse, som omtales af Klaus Kroll i interviewet, har fundet sted.

Ligeledes har det ikke været muligt at lægge til grund, at hændelsen af Kroll er blevet anført i en rapport, som andre efterfølgende havde pligt til at indberette videre i det militære system.

Som følge heraf er der ikke grundlag for at antage, at der blandt det tjenestegørende personel kan være begået pligtforsømmelse ved at have undladt at rapportere hændelsen videre til Værnsfælles Forsvarskommando.

På baggrund af den gennemførte efterforskning har det endvidere ikke været muligt at få bekræftet eller sandsynliggjort Krolls oplysninger om, at en eller flere ansvarlige personer har forsøgt at begrænse det tjenestegørende personels kendskab til hændelser, der var omfattet af meldepligten eller i øvrigt forsøgt at påvirke personellet til at undlade at skrive om sådanne hændelser, når de blev observeret.

Efterforskningen i sagen er derfor blevet indstillet og begrundelsen for afgørelsen er, at der ikke er rimelig formodning for, at et strafbart forhold, som forfølges af det offentlige, er begået.
Eventuelle henvendelser i sagen kan rettes til auditør Claus Risbjerg, tlf. 72811050