[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Auditørkorps]

Der har i 2016 været en ikke ubetydelig stigning i antallet af strafferetlige undersøgelser og sanktioner i forhold til 2015. Andelen af sager, der er indbragt til afgørelse ved domstolene er ligeledes steget, mens der derimod ses et mindre fald i antallet af sager, hvor der er idømt frihedsstraf.
 
Der blev i beretningsåret blandt andet indledt efterforskning i sager om tilskadekomst i tjenesten, hændelser i missionsområder, herunder undersøgelser af historiske begivenheder, samt et bredt udvalg af hændelser i ind - og udland. Blandt de mere alvorlige sager kan der peges på efterforskningen i et større sagskompleks vedrørende bestikkelse, der efterforskes af både Auditørkorpset og Bagmandspolitiet.

Inden for den militære straffelov er det fortsat ulovlig udeblivelse fra første mødedag, der udgør den største andel af sagerne, mens det inden for den civile lovgivning fortsat er færdselsforseelser, der udgør størstedelen af sagerne.

De alvorligere sager, der har været pådømt ved domstolene i beretningsåret, har drejet sig om udeblivelse i gentagelsestilfælde, berigelseskriminalitet og vold.

Et udvalg af årets undersøgelser og afgørelser er nærmere beskrevet i årsberetningen.
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Generalauditør Lars Stevnsborg eller Vicegeneralauditør Michael Sverdlin-Højer på telefon 7226 5000.


Forsvarets Auditørkorps årsberetning 2016