[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Auditørkorps]

Sagens baggrund:

Den 9. december 2013 modtog en række myndigheder og medier et anonymt brev fra en person, der anførte at være tidligere værnepligtig ved Gardehusarregimentets Hesteskadron. Pågældende opregnede i sit brev 27 punkter under overskriften ”umenneskelige og ulovlige aktiviteter”. De nævnte episoder skulle havde fundet sted på det værnepligtshold, der startede primo februar 2012.

Auditøren i København indledte i den anledning en undersøgelse med henblik på at klarlægge, hvorvidt de 27 episoder havde fundet sted, og om der i givet fald var grundlag for at indlede militære straffesager mod overordnede eller sideordnede.

Afgørelsen:

På baggrund af efterforskningen er der alene fundet grundlag for at foretage sigtelse i ét forhold vedrørende et ulovligt pålagt disciplinarmiddel (grov pligtforsømmelse), idet to menige i forbindelse med march (udover deres rygsæk) hver fik udleveret en sandsæk på ikke under 10 kg af en sergentelev som straf for, at de forinden var gået over en fodboldbane, som de havde fået oplyst, at de ikke måtte betræde.

Det bemærkes, at den militære disciplinarlov indeholder en udtømmende opregning af samtlige disciplinarmidler, der kan pålægges, og at det i sagens natur ikke er tilladt at ”straffe” værnepligtige på den beskrevne måde med sandsække.

Uanset om sergentelevens udlevering af sandsække måtte være sanktioneret af en eller flere af eskadronens faste befalingsmænd, som der er fundet visse indikationer på, har han som minimum medvirket til udførslen af en klart ulovlig ordre.

Henset til pågældendes uddannelsesmæssige status på gerningstidspunktet, herunder at der var tale om et praktikforløb, er sergenteleven imidlertid d.d. blevet meddelt, at sagen kan afgøres med et tiltalefrafald.

Det bemærkes, at et tiltalefrafald er en strafferetlig afgørelse, der betyder, at man anses for skyldig uden yderligere retsforfølgning og straf, hvilken afgørelsestype f.eks. kan anvendes, når et forhold, der normalt straffes med bøde, vurderes at være af ringe strafværdighed.

Om undersøgelsen i øvrigt:

I forbindelse med undersøgelsen er et stort antal værnepligtige og befalingsmænd med tilknytning til det pågældende værnepligtshold blevet afhørt. Det kan herefter lægges til grund, at stort set samtlige de 27 beskrevne episoder har fundet sted – de har blot haft en anden og langt mindre alvorlig karakter. Herved vurderes militær straffelovs grovhedskriterium ikke at være opfyldt for en del af de beskrevne forhold, mens der i relation til en række andre af episoderne slet ikke er grundlag for at antage, at der skulle være handlet i strid med reglerne.

Auditøren har derfor d.d. indstillet efterforskningen i den øvrige del af sagen, idet der ikke er en rimelig formodning om, at strafbare forhold, der forfølges af den militære anklagemyndighed, er begået.

Afslutningsvis bemærkes det, at det ikke i forbindelse med undersøgelsen er lykkedes identificere den anonyme anmelder.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til fg. auditør Kristian Kirk Petersen, tlf.nr. 2554 0171.