[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Auditørkorps]

2012 var navnlig præget af behandlingen af en række sager med tilknytning til forsvarets internationale engagement, der fortsat har betydelig tyngde i den militære anklagemyndigheds ressourceforbrug. Flere af sagerne har haft en mere alvorlig karakter og har medført tiltalerejsning for grov pligtforsømmelse under væbnet konflikt, og en række af sagerne har været genstand for en mere omfattende mediedækning.

Det samlede antal strafferetlige sanktioner i militære straffesager omfattede 613 bødeforelæg og domme m.v., hvilket er et mindre fald i forhold til året før.

Der er i en række sager nedlagt påstand om frihedsstraf. Der blev således i 17 af de afsluttede sager idømt en fængselsstraf. Resten af sagerne blev afgjort med bødestraf og enkelte tiltalefrafald.

Det generelle sanktionsbillede er fortsat præget af sager om ulovlig udeblivelse fra tjenesten og overtrædelse af færdselsloven. Antallet af færdselssager er dog reduceret, mens antallet af sager om overtrædelse af militær straffelov omvendt er steget.

Der har i beretningsåret været et øget fokus på at modvirke misbrug af forsvarets køretøjer til privat brug. Flere af disse sager er endt ved domstolene, hvor der er sket domfældelse for brugstyveri.

Årsberetningen indeholder en beskrivelse af et udvalg af årets undersøgelser og afgørelser.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til generalauditør Lars Stevnsborg på telefon 72265000.


Auditørkorpsets Årsberetning 2012