[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Auditørkorps]

Kompagnichefen blev ved anklageskrift af 30. april 2012 tiltalt for at have handlet i strid med gældende forskrifter om positiv identifikation af fjenden (”Rules of Engagement”), da han den 23. oktober 2011 i Helmand-provinsen i Afghanistan gav ordre til, at en britisk kamphelikopter af typen ”Apache” skulle beskyde fire afghanere.

Begrundelsen for afgørelsen om at opgive påtale er, at det ikke har været muligt at få nedklassificeret et meget centralt bevismateriale, der er klassificeret som ”NATO Secret”, således at materialet – på sædvanlig vis – vil kunne præsenteres i retten. Som følge heraf har det været en forudsætning for straffesagens gennemførelse, at de personer, der under sagen skulle beskæftige sig med materialet, kunne sikkerhedsgodkendes af Forsvarets Efterretningstjeneste.

Vestre Landsret har ved kendelse af 13. december 2012 stadfæstet Retten i Holstebros kendelse af 11. oktober 2012, hvorefter der ikke kan stilles krav om, at domsmænd, der udtages til en straffesag, skal sikkerhedsgodkendes til at beskæftige sig med klassificeret materiale.

For den konkrete sag har landsrettens kendelse bevirket, at den militære anklagemyndighed ikke kan fremlægge og dokumentere de regler, der har været gældende for kompagnichefen, og som han har skullet iagttage i forbindelse med beslutningen om at iværksætte angrebet mod de fire afghanere. Uden muligheden for at dokumentere disse helt centrale regler, vil sagen ikke kunne føres.

Et andet meget væsentligt bevis i sagen er en videooptagelse fra britisk overvågningsudstyr. Optagelserne blev indledningsvist udleveret af britiske enheder til det danske militærpoliti i Afghanistan, og indholdet af disse optagelser indgik med betydelig tyngde i den militære anklagemyndigheds grundlag for at rejse tiltale i sagen.  Optagelserne blev efterfølgende efter anmodning returneret til de britiske myndigheder med henblik på udlevering ad rette kanaler, men det britiske Ministry of Defence har imidlertid den 16. oktober 2012 afslået at genudlevere optagelserne. Der vurderes ikke at være udsigt til, at de britiske myndigheder ændrer stillingtagen, bl.a. under hensyn til at sagen ikke kan føres med sikkerhedsgodkendte domsmænd.

Den beskikkede forsvarer i sagen har ved en tidligere lejlighed udtalt kritik af, at det ikke, forinden sagen sendtes til retten, blev undersøgt, om der kunne ske sikkerhedsgodkendelse af domsmændene, således at hans klient derved kunne undgå, at der blev rejst tiltale. Det skal i den forbindelse oplyses, at spørgsmålet om sikkerhedsgodkendelse ikke kunne afklares forud for sagens – og anklageskriftets – fremsendelse til retten, idet domstolene alene tager stilling til problemstillinger i konkrete, verserende sager. Man kan således ikke anmode retten om at afsige en kendelse vedrørende en generel problemstilling, der ikke indgår i en sag, som retten har under behandling.

Henvendelser i sagen bedes rettet til auditør Peter Rask, tlf.nr. 51 24 52 55.