[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Auditørkorps]

Feltpræst Victor Greve har været sigtet for overtrædelse af militær straffelovs § 36, stk. 1, jf. til dels første Genève-konventions art. 24, ved i maj måned 2010 på patruljebasen Malvern i Helmand, Afghanistan, at have misbrugt sin særligt beskyttede status som feltpræst, idet han

1) den 1. maj 2010 for at lokke fjenden frem og nedkæmpe denne – og efter tilskyndelse fra en premierløjtnant – kastede en sprængladning mod et område, hvor fjenden angiveligt havde udlagt improviserede sprængladninger, der således skulle foregives udløst,

2) den 4. maj 2010 – mens lejren var i højeste beredskab – deltog i klargøringen af håndgranater, og

3) den 4. maj 2010 – mens lejren var i højeste beredskab – forrettede vagttjeneste ved nærforsvarspost.

Begrundelsen for afgørelsen er, at videre forfølgning ikke kan ventes at føre til, at Victor Greve findes skyldig til straf.
Den militære anklagemyndighed har ved afgørelsen vedrørende 1) navnlig lagt vægt på, at der på baggrund af den foretagne efterforskning ikke er grundlag for at antage, at Victor Greve skulle have haft kendskab til formålet med den omhandlede sprængladning på det tidspunkt, hvor han kastede den.

For så vidt angår 2) og 3) har den militære anklagemyndighed lagt afgørende vægt på, at sigtelserne alene bygger på det i ”Dagbog fra Afghanistan” anførte – og dermed Victor Greves egne ord. Greve har forklaret, at dagbogen først blev skrevet lang tid efter udsendelsen, og at han har benyttet sig af en stor grad af kunstnerisk frihed.

Da det i dagbogen anførte ikke har kunnet underbygges af vidner fra patruljebasen, er der imod Victor Greves benægtelse ikke tilstrækkelige beviser for det under 2) og 3) anførte.

Den militære anklagemyndighed har overvejet – men ej heller fundet grundlag for – at karakterisere det under 1) beskrevne som grov pligtforsømmelse efter militær straffelovs § 27, stk. 1.

Om sagens baggrund kan det oplyses, at den militære anklagemyndighed primo januar 2012 modtog en henvendelse fra en journalist, der havde læst ”Dagbog fra Afghanistan” samt interviewet forfatteren, feltpræst Victor Greve, og i den anledning ønskede oplysning om, hvorvidt feltpræsten havde forbrudt sig mod krigens love, ligesom Hærens Operative Kommando kort efter indgav en anmeldelse. En efterforskning blev herefter påbegyndt.
 

Afslutningsvis bemærkes det, at den under 1) nævnte premierløjtnant – ligeledes den 27. juni 2012 – er forelagt en bøde for grov pligtforsømmelse ved at have tilskyndet og formået en feltpræst til at deltage i en kamphandling.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til viceauditør Kristian Kirk Petersen på tlf. 25 54 01 71.