[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Auditørkorps]

Den 28. februar 2011 indstillede den militære anklagemyndighed efterforskningen i sagen om de i medierne fremførte påstande om, at dansk militært personel muligt skulle have overværet, at irakiske sikkerhedsstyrker mishandlede en eller flere personer, som blev tilbageholdt af selvsamme sikkerhedsstyrker i forbindelse med operation ”Green Desert” den 25. november 2004 i Al-Zubair i Irak.

Begrundelsen for afgørelsen i 2011 var, at et muligt strafansvar for manglende indgriben og/eller indberetning fra dansk militært personels side under alle omstændigheder måtte antages at være forældet, jf. straffelovens § 93, stk. 1. Herefter – og da yderligere efterforskning ikke vurderedes at kunne fremskaffe yderligere oplysninger af væsentlig betydning for sagen – blev efterforskningen indstillet i medfør af retsplejelovens § 749, stk. 2.

Det forhold, at den tidligere efterretningsofficer nu træder frem, og der fremlægges videodokumentation for, at dansk militært personel angiveligt overværede irakiske sikkerhedsstyrkers overgreb på civile og herudover bl.a. forklarer, at den danske bataljonschef i Irak var informeret herom, ændrer ikke på, at pligtforsømmelse efter militær straffelovs § 27 begået i 2004 er forældet i strafferetlig henseende på nuværende tidspunkt.

Når der alligevel indledes ny efterforskning i sagen, er det for at afdække, hvorvidt der er begået strafbare forhold i det efterfølgende forløb, hvor det bl.a. er kommet frem, at Kammeradvokaten fra Forsvarskommandoen – til brug for en erstatningssag anlagt mod den danske stat i anledning af operation ”Green Desert” – har fået oplyst, at der ikke blev foretaget billed- og lydoptagelser under operationen.

Den nye efterforskning har således til formål at klarlægge, hvorvidt personer i forsvaret enten groft uagtsomt eller forsætligt har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger om det under operation ”Green Desert” passerede.

Eftersom efterforskning nu pågår i sagen, vil Auditøren i København ikke kunne kommentere sagen yderligere.

Kristian Kirk Petersen
viceauditør