[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Auditørkorps]

Oversergent Thomas Rathsack har været sigtet for overtrædelse af militær straffelov § 32 og straffelovens § 152.

For så vidt angår oplysningerne i bogens kapitler, bortset fra kapitel 14, har Auditørerne i København på baggrund af efterforskningen lagt til grund, at der er en sådan tvivl, om oplysningerne udgør en overtrædelse af tavshedspligten, at det ikke vil være muligt at løfte den bevisbyrde, som kræves til domfældelse i en straffesag. Dette skyldes bl.a., at et antal myndigheder under Forsvarskommandoen har givet udtryk for, at offentliggørelsen ikke ville kompromittere nuværende eller fremtidige indsættelser, som Hærens Operative Kommando havde ansvaret for.

For så vidt angår oplysningerne i bogens kapitel 14, har Auditørerne i København på baggrund af efterforskningen lagt til grund, at oversergent Thomas Rathsacks videregivelse af oplysninger om en operationstype, som af Thomas Rathsack i bogen selv beskrives: ”Vores operation er tophemmelig”, må antages at udgøre en overtrædelse af det objektive gerningsindhold i både militær straffelov § 32 og straffeloven § 152. På baggrund af efterforskningen må det imidlertid også lægges til grund, at Thomas Rathsack på et tidspunkt har ladet den person, der i bogen er kaldt ”Eric”, gennemlæse et udkast til kapitlet, som han ifølge Thomas Rathsack ikke havde bemærkninger til. Forsvarets Efterretningstjeneste, der til brug for efterforskningen har afgivet en sagkyndig erklæring, har oplyst, at det ikke fra danske eller udenlandske myndigheder vil være muligt at få nærmere oplysninger om ”Eric”, uden at der herved vil ske en kompromittering af væsentlige hensyn til statens sikkerhed, rigets forsvar og forholdet til fremmede magter.

Oplysninger om ”Eric”, og om hvad han måtte have oplyst over for Thomas Rathsack, må anses for at være af væsentlig betydning for vurderingen af den subjektive del af gerningsindholdet i militær straffelov § 32 og straffelovens § 152, dvs. om Thomas Rathsack har haft forsæt til lovovertrædelsen eller udvist grov uagtsomhed. Under hensyn hertil er det Auditørerne i Københavns vurdering, at det heller ikke for så vidt angår videregivelsen af oplysningerne i bogens kapitel 14 vil være muligt at føre det bevis, som kræves til domfældelse i en straffesag, i dette tilfælde for den sigtedes subjektive tilregnelse til lovovertrædelsen.

Der er herved også lagt vægt på, at de oplysninger, som ville være nødvendige for at føre beviset, på grund af hensynene til statens sikkerhed, forholdet til fremmede magter og tredjemands liv eller helbred ikke kan kræves fremlagt under et retsmøde, heller ikke efter rettens bestemmelse, jf. retsplejelovens § 169, stk. 2, 3. pkt.

Peter Otken
auditør
Auditørerne i København