Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 

Undersøgelser

Forsvarsministeriets Auditørkorps yder bistand til forsvarets myndigheder, når der er behov for efterforskning i eksempelvis tjenestemandssager, arbejdsskadesager eller erstatningssager.

Tjenestemandssager  
Auditørkorpset varetager efter anmodning fra Forsvarsministeriet eller Forsvarsministeriets Personalestyrelse behandlingen af sager efter tjenestemandsloven mod tjenestemandsansat civilt og militært personel inden for Forsvarsministeriets område.

Vicegeneralauditøren forestår som forhørsleder den tjenestemandsretlige undersøgelse efter tjenestemandsloven § 20, stk. 2. I forbindelse med behandlingen af tjenestemandssagen kan der tillige foretages forudgående undersøgelser ved Auditørkorpsets efterforskere.

Efter afslutningen af en undersøgelse afgives en beretning og en indstilling til den rekvirerende myndighed, det vil sige Forsvarsministeriet eller Forsvarsministeriets Personalestyrelse, om sagens afgørelse efter tjenestemandslovens § 21, stk. 6.

Arbejdsskadesager m.v.
Udover efterforskning  i militære straffesager kan der foretages undersøgelser, hvor det er vigtigt for Forsvaret eller Forsvarsministeriet at fastlægge et begivenhedsforløb (fact-finding) bl.a. til brug for afgørelser i civile (ikke-strafferetlige) sager. Det drejer sig for eksempel om arbejdsskadesager og erstatningssager. 

Auditørkorpset indleder rutinemæssigt en undersøgelse, når dansk militært personel afgår ved døden eller kommer alvorligt til skade i tjenesten. Der foretages i hvert enkelt tilfælde en individuel undersøgelse, der har til formål at fastslå eller udelukke, om der er begået et strafbart forhold. Den militære retsplejelov, retsplejeloven og sundhedsloven m.fl. finder anvendelse i disse sager.

Det følger af Forsvarsministeriets Cirkulæreskrivelse af 30. juni 2014 om behandling af erstatningssager i Forsvaret, at Auditørkorpset skal underrettes snarest muligt, hvis en ansat afgår ved døden. Det gælder også, hvis en ansat pådrager sig alvorlig personskade, dvs. hvor der er fare for liv og førlighed, herunder fare for varigt mén.

Auditørkorpset underrettes endvidere om en arbejdsskade i andre tilfælde end de anførte efter retningslinjerne i Kundgørelse for Forsvaret (KFF) B. 3-5, Forsvarsministeriets cirkulære af 27. april 1994 om underretning af Auditørkorpset i arbejdsskadesager.

Det følger i øvrigt af Den Europæiske Menneskerettigheds Konventions artikel 2 om retten til liv, at der må kræves en uafhængig undersøgelse af omstændighederne omkring soldaters mistænkelige dødsfald i tjenesten og, at de personer der foretager undersøgelsen, bør være uafhængige af de implicerede i hændelsen. Europarådets Rekommandation om menneskerettigheder inden for de væbnede styrker er nærmere omtalt i Årsberetningen for 2010, side 66.

Undersøgelser vedrørende dræbte og tilskadekomne danske soldater er nærmere beskrevet i udgivelsen
 
 ”Den Militære Retsplejeordning”.