Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 

Behandling af personoplysninger

Lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger indeholder i kapitel 4-7 og 22 nogle regler, som giver dig en række rettigheder i forhold til de oplysninger, som Auditørkorpset behandler om dig.

Rettighederne bidrager til åbenhed, og gør dig i stand til at varetage dine interesser.

Formålet med Auditørkorpsets behandling af personoplysninger
Forsvarets Auditørkorps er en uafhængig myndighed under Forsvarsministeriet, der efterforsker og behandler militære straffesager i ind- og udland. Militære straffesager er sager, hvor militært personel overtræder militær straffelov, civil straffelov eller andre strafbelagte civile bestemmelser og overtrædelsen vedrører tjenesten eller er begået i anledning af tjenesten eller på militært område mv.

Forsvarets Auditørkorps behandler oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger) i forbindelse med efterforskning og retsforfølgning af militære straffesager samt i forbindelse med fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner. Endelig behandler Forsvarets Auditørkorps personoplysninger, når der føres tilsyn med straffesagsbehandlingen eller behandles klager og erstatningskrav med hensyn til efterforskning og sagsbehandling.
 
Forsvarets Auditørkorps behandler personoplysninger om sigtede, ofre og vidner. Derudover behandles personoplysninger i forbindelse med anmeldelser af mulige strafbare forhold samt andre preliminære undersøgelser af mulige strafbare forhold, bl.a. i forbindelse med indberettede særlige hændelser.

Oplysningerne behandles i it-systemer, primært sagsbehandlingssystemet ESDH.

Retsgrundlag for Auditørkorpsets behandling af personoplysninger
Forsvarets Auditørkorps behandler navnlig personoplysninger for at varetage de opgaver, der følger af militær retsplejelov jf. retsplejeloven.

Dine rettigheder
Du har som udgangspunkt ret til at få bekræftet, om vi behandler oplysninger om dig. Dette kaldes din ret til indsigt og betyder, at du også har ret til at få adgang til oplysningerne og få meddelelse om:
     

 • formål og retsgrundlag for behandling af oplysningerne
 • tidsrum eller kriterier for opbevaring af oplysningerne
 • kategorierne af oplysninger og hvorfra de stammer
 • eventuelle modtagere af oplysningerne

 

Din ret til at få indsigt kan udsættes til et senere tidspunkt, begrænses eller helt nægtes, hvis det vurderes, at din ret bør vige for at:

 • undgå, at der lægges hindringer i vejen for officielle eller retlige undersøgelser,       efterforskninger eller procedurer
 • undgå at skade forebyggelsen, afsløringen, efterforskningen eller retsforfølgelsen af strafbare handlinger eller fuldbyrdelsen af strafferetlige sanktioner
 • beskytte den offentlige sikkerhed
 • beskytte statens sikkerhed eller
 • beskytte dine eller andres rettigheder

 

Af samme årsager kan der også være tilfælde, hvor vi ikke kan oplyse, om vi behandler oplysninger om dig.

Du kan endvidere anmode om:

 • at urigtige oplysninger berigtiges
 • at ufuldstændige oplysninger fuldstændiggøres
 • at oplysninger slettes, f.eks. hvis de ikke er behandlet korrekt
 • at behandlingen af oplysninger begrænses, f.eks. hvis du ikke mener, at oplysningerne er rigtige

 

Du har krav på en skriftlig og begrundet afgørelse, hvis din ret til indsigt i oplysninger udsættes, begrænses eller nægtes, eller hvis du får afslag på en anmodning om berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling. Du har også krav på at få en klagevejledning.

Dataansvarlig
Generalauditøren er dataansvarlig for Forsvarets Auditørkorps. Forsvarets Auditørkorps omfatter Generalauditøren og Auditøren.

Generalauditøren har følgende kontaktoplysninger:

Forsvarets Auditørkorps
Generalauditøren
Kastellet 14A
2100 København Ø
Tlf.: 72 81 10 40, e-mail fauk-myn@mil.dk

Databeskyttelsesrådgiver
Generalauditøren har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som inddrages i alle spørgsmål om beskyttelse af personoplysninger. Databeskyttelsesrådgiveren har til opgave at rådgive Generalauditøren, Auditøren og de ansatte om korrekt og sikker behandling af personoplysninger under hensyntagen til de registreredes og andre berørte personers rettigheder og legitime interesser. Databeskyttelsesrådgiveren samarbejder med Datatilsynet og fungerer som Datatilsynets kontaktpunkt hos Generalauditøren.

Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens opgaver i kapitel 14-15 i lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiveren ved Forsvarets Auditørkorps er:

Lars Munk Plum
Generalauditøren
Kastellet 14A
2100 København Ø
Tlf.: 72 81 10 40, e-mail: FAUK-DATABESKYTTELSE@MIL.DK

Klageadgang
Datatilsynet er tilsynsmyndighed for behandling af personoplysninger. Du kan klage til Datatilsynet over Generalauditørens afgørelser om din indsigtsret mv. og over behandlingen af oplysninger om dig. Du har også ret til at lade Datatilsynet udøve dine rettigheder i forhold til Generalauditørens behandling af dine oplysninger.

Du kan læse mere om Datatilsynet, og se tilsynets vejledning om klageadgang mv. på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Datatilsynets
kontaktoplysninger er:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tlf.: 33 19 32 00, e-mail: dt@datatilsynet.dk