Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 

1. Behandling af personoplysninger ved behandling af militære straffesager

 

Forsvarets Auditørkorps behandler primært personoplysninger i forbindelse med behandlingen af militære straffesager. Behandling af disse oplysninger finder sted i henhold til lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger (lov nr. 410 af 27. april 2017, som ændret ved lov nr. 503 af 23. maj 2018).

 

(Under punkt 2 på denne side kan du læse om behandling af personoplysninger uden for området for militære straffesager)

 

Lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger indeholder i kapitel 4-7 og 22 nogle regler, som giver dig en række rettigheder i forhold til de oplysninger, som Auditørkorpset behandler om dig. 

Rettighederne bidrager til åbenhed og gør dig i stand til at varetage dine interesser.

Formålet med Auditørkorpsets behandling af personoplysninger
Forsvarets Auditørkorps er en uafhængig myndighed under Forsvarsministeriet, der efterforsker og behandler militære straffesager i ind- og udland. Militære straffesager er sager, hvor militært personel overtræder militær straffelov, civil straffelov eller andre strafbelagte civile bestemmelser, og overtrædelsen vedrører tjenesten eller er begået i anledning af tjenesten eller på militært område mv.

Forsvarets Auditørkorps behandler oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger) i forbindelse med efterforskning og retsforfølgning af militære straffesager samt i forbindelse med fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner. Endelig behandler Forsvarets Auditørkorps personoplysninger, når der føres tilsyn med straffesagsbehandlingen eller behandles klager og erstatningskrav med hensyn til efterforskning og sagsbehandling.
 
Forsvarets Auditørkorps behandler personoplysninger om sigtede, ofre og vidner. Derudover behandles personoplysninger i forbindelse med anmeldelser af mulige strafbare forhold samt andre indledende undersøgelser af mulige strafbare forhold, bl.a. i forbindelse med indberettede særlige hændelser, f.eks. ved alvorlig personskade, hvor der meget ofte er anledning til en undersøgelse, uanset om der er konkret mistanke om strafbart forhold eller ej. 

Oplysningerne behandles i it-systemer, primært sagsbehandlingssystemet ESDH.

Retsgrundlag for Auditørkorpsets behandling af personoplysninger
Forsvarets Auditørkorps behandler navnlig personoplysninger for at varetage de opgaver, der følger af militær retsplejelov, jf. retsplejeloven.

Dine rettigheder
Du har som udgangspunkt ret til at få bekræftet, om vi behandler oplysninger om dig. Dette kaldes din ret til indsigt og betyder, at du også har ret til at få adgang til oplysningerne og få meddelelse om:
     

·         formål og retsgrundlag for behandling af oplysningerne

·         tidsrum eller kriterier for opbevaring af oplysningerne

·         kategorierne af oplysninger og hvorfra de stammer

·         eventuelle modtagere af oplysningerne

 

Din ret til at få indsigt kan udsættes til et senere tidspunkt, begrænses eller helt nægtes, hvis det vurderes, at din ret bør vige for følgende beskyttelsesformål, at

·         undgå, at der lægges hindringer i vejen for officielle eller retlige undersøgelser, efterforskninger eller procedurer

·         undgå at skade forebyggelsen, afsløringen, efterforskningen eller retsforfølgelsen af strafbare handlinger eller fuldbyrdelsen af strafferetlige sanktioner

·         beskytte den offentlige sikkerhed

·         beskytte statens sikkerhed eller

·         beskytte dine eller andres rettigheder

 

Af samme årsager kan der også være tilfælde, hvor vi ikke kan oplyse, om vi behandler oplysninger om dig. I den situation, vil du få en meddelelse om, at det ikke kan oplyses, om der behandles oplysninger om dig. Meddelelsen vil også indeholde klagevejledning mv.

Du kan endvidere anmode om:

·         at urigtige oplysninger berigtiges

·         at ufuldstændige oplysninger fuldstændiggøres

·         at oplysninger slettes, f.eks. hvis de ikke er behandlet korrekt og dette ikke kan rettes op ved en berigtigelse

·         at behandlingen af oplysninger begrænses, f.eks. hvis du ikke mener, at oplysningerne er rigtige.

 

Du har krav på en skriftlig og begrundet afgørelse, hvis din ret til indsigt i oplysninger udsættes, begrænses eller nægtes, eller hvis du får afslag på en anmodning om berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling. Du har også krav på at få en klagevejledning. 

 

Henvendelse omkring dine rettigheder skal ske til den dataansvarlige, se pkt. 3.

 

 

2. Behandling af personoplysninger uden for området for militære straffesager

  

Forsvarets Auditørkorps behandler også personoplysninger i forbindelse med bl.a. behandlingen af personalesager, herunder tjenestemandssager, arbejdsskadesager og erstatningssager og sager om arbejdsmiljø og eventuelle andre forvaltningsretlige forhold. Forsvarets Auditørkorps behandler endvidere høringer og henvendelser fra blandt andet Forsvaret og Hjemmeværnet.

 

(Under punkt 1 ovenfor kan du læse om behandling af personoplysninger inden for området for militære straffesager)

 

Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018) finder anvendelse for behandling af personoplysninger uden for den militære retspleje. 

Rettighederne bidrager til åbenhed og gør dig i stand til at varetage dine interesser.

Formålet med Auditørkorpsets behandling af personoplysninger
Forsvarets Auditørkorps er en uafhængig myndighed under Forsvarsministeriet, der har personale ansat, som blandt andet er omfattet af såvel personalemæssig lovgivning som f.eks. arbejdsmiljølovgivningen. Forsvarets Auditørkorps behandler endvidere høringer og henvendelser fra blandt andet Forsvaret og Hjemmeværnet.

Forsvarets Auditørkorps behandler oplysninger om enkeltpersoner (personoplysninger) i forbindelse med behandlingen af personalemæssige forhold, ansættelse, afskedigelse, sygdom og arbejdsskader samt arbejdsmiljø.

Oplysningerne behandles i it-systemer, primært sagsbehandlingssystemerne DeMars og KESDH.

Retsgrundlag for Auditørkorpsets behandling af personoplysninger
Forsvarets Auditørkorps behandler navnlig personoplysninger for at varetage de opgaver, der følger af ansættelsesforhold og øvrige lovkrav.

Dine rettigheder
Du har som udgangspunkt ret til at få bekræftet, om vi behandler oplysninger om dig. Dette kaldes din ret til indsigt og betyder, at du også har ret til at få adgang til oplysningerne og få meddelelse om:
     

·         formål og retsgrundlag for behandling af oplysningerne

·         tidsrum eller kriterier for opbevaring af oplysningerne

·         kategorierne af oplysninger og hvorfra de stammer

·         eventuelle modtagere af oplysningerne

Din ret til at få indsigt kan udsættes til et senere tidspunkt, begrænses eller helt nægtes, hvis det vurderes, at din ret bør vige blandt andet for at:

·         beskytte statens sikkerhed

·         beskytte forsvaret

·         beskytte den offentlige sikkerhed

·         undgå at skade forebyggelsen, afsløringen, efterforskningen eller retsforfølgelsen af strafbare handlinger eller fuldbyrdelsen af strafferetlige sanktioner

·         beskytte andre vigtige målsætninger i forbindelse med beskyttelse af Den Europæiske Unions eller en medlemsstats generelle samfundsinteresser, eller

·         beskytte dine eller andres rettigheder

 

Af samme årsager kan der også være tilfælde, hvor vi ikke kan oplyse, om vi behandler oplysninger om dig. I den situation, vil du få en meddelelse om, at det ikke kan oplyses, om der behandles oplysninger om dig. Meddelelsen vil også indeholde klagevejledning mv.

Du kan endvidere anmode om:

·         at urigtige oplysninger berigtiges

·         at ufuldstændige oplysninger fuldstændiggøres

·         at oplysninger slettes, f.eks. hvis de ikke er behandlet korrekt, og dette ikke kan rettes op ved en berigtigelse

·         at behandlingen af oplysninger begrænses, f.eks. hvis du ikke mener, at oplysningerne er rigtige.

 

Du har krav på en skriftlig og begrundet afgørelse, hvis din ret til indsigt i oplysninger udsættes, begrænses eller nægtes, eller hvis du får afslag på en anmodning om berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling. Du har også krav på at få en klagevejledning

 

Henvendelse omkring dine rettigheder skal ske til den dataansvarlige, se pkt. 3

 3. Dataansvarlig 

Generalauditøren er dataansvarlig for Forsvarets Auditørkorps. Forsvarets Auditørkorps omfatter Generalauditoriatet og Auditørkontoret. 

Generalauditøren har følgende kontaktoplysninger: 

Forsvarets Auditørkorps
Generalauditøren
Kastellet 14A
2100 København Ø
Tlf.: 72 81 10 40, e-mail 
fauk-myn@mil.dk

Databeskyttelsesrådgiver
Generalauditøren har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som inddrages i alle spørgsmål om beskyttelse af personoplysninger. Databeskyttelsesrådgiveren har til opgave at rådgive Generalauditøren, Auditøren og de ansatte om korrekt og sikker behandling af personoplysninger under hensyntagen til de registreredes og andre berørte personers rettigheder og legitime interesser. Databeskyttelsesrådgiveren samarbejder med Datatilsynet og fungerer som Datatilsynets kontaktpunkt hos Generalauditøren. 

Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens opgaver i artikel 37 – 39 i databeskyttelsesforordningen.


Databeskyttelsesrådgiveren ved Forsvarets Auditørkorps er:

Jens Bech-Larsen
Generalauditøren
Kastellet 14A
2100 København Ø
Tlf.: 72 81 10 40, e-mail: 
FAUK-DATABESKYTTELSE@MIL.DK

Klageadgang
Datatilsynet er tilsynsmyndighed for behandling af personoplysninger. Du kan klage til Datatilsynet over Generalauditørens afgørelser om din indsigtsret mv. og over behandlingen af oplysninger om dig. Du har også ret til at lade Datatilsynet udøve dine rettigheder i forhold til Generalauditørens behandling af dine oplysninger. 

Du kan læse mere om Datatilsynet, og se tilsynets vejledning om klageadgang mv. på Datatilsynets hjemmeside 
www.datatilsynet.dk

Datatilsynets
 kontaktoplysninger er: 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Tlf.: 33 19 32 00, e-mail: 
dt@datatilsynet.dk